085 744 1930

Managed Cybersecurity

Systemen volledig beveiligd en efficient werken, door XDR en endpoint protectie te combineren bent u real-time beveiligd.

Managed netwerkbeheer

Uw netwerk is bedrijfskritisch, wij bouwen en onderhouden kritische onderdelen van uw netwerk.

Managed Datasecurity

Al uw data veilig opgeslagen met dagelijkse back-ups op locatie of in de cloud op onze servers.

Algemene Voorwaarden NEDEF Cybersecurity

 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en diensten die worden aangeboden door NEDEF Cybersecurity, gevestigd te Groningen, hierna te noemen “NEDEF”.
 2. Definities
 • NEDEF: NEDEF Cybersecurity, het bedrijf dat gespecialiseerd is in Cybersecurity & Datacommunicatie.
 • Klant: de wederpartij van NEDEF die gebruikmaakt van de diensten of producten van NEDEF.
 • Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen NEDEF en de klant voor de levering van diensten of producten.
 1. Diensten en Producten NEDEF biedt diensten en producten aan op het gebied van Cybersecurity & Datacommunicatie. Dit omvat onder andere maar is niet beperkt tot: advies, implementatie, beheer, monitoring en training op het gebied van cybersecurity en datacommunicatie.
 2. Offertes en Overeenkomsten Alle door NEDEF uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van NEDEF schriftelijk of mondeling aanvaardt, of wanneer NEDEF een schriftelijke bevestiging van de opdracht heeft verstrekt.
 3. Aanbetalingsfacturen In overeenstemming met onze bedrijfsvoering en om onze operationele efficiëntie te waarborgen, behouden wij ons het recht voor om bij offertes met een waarde van meer dan €1000 een aanbetalingsfactuur te vereisen. Deze aanbetaling wordt doorgaans vastgesteld op een percentage tussen de 35% en 50% van het totale offertebedrag.
 4. Prijzen en Betaling De prijzen voor diensten en producten van NEDEF worden vermeld in de offerte of overeenkomst. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Intellectuele Eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van NEDEF blijven eigendom van NEDEF, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEDEF de diensten, producten, of bijbehorende materialen te kopiëren, wijzigen, reproduceren of verspreiden.
 6. Aansprakelijkheid NEDEF zal de diensten en producten naar beste vermogen uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de diensten of producten. NEDEF is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant. NEDEF is tevens niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 7. Overmacht NEDEF is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot: stakingen, brand, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, overheidsmaatregelen, internetstoringen, of andere omstandigheden buiten de controle van NEDEF.
 8. Klachten en Geschillen Klachten over de diensten of producten van NEDEF dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan NEDEF te worden gemeld. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een bevoegde mediator. Indien het geschil niet kan worden opgelost door middel van mediation, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 9. Contactgegevens NEDEF Cybersecurity Telefoonnummer: 085 744 1930 Email: info@nedef.nl Adres: Winschoterdiep, 9723AB Groningen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18-03-2024. NEDEF behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten na de wijzigingsdatum.

Ontdek hoe NEDEF Cybersecurity uw bedrijf kan beschermen. Klik hiernaast voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Translate »